Beleidsplan Dimensions

Stichting Dimensions

 

Algemene gegevens

De naam van de stichting is Stichting Dimensions. De stichting is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 62768573.

Het fiscale nummer van de Stichting Dimensions is 8549.49.987.

 

Doelstelling

Vanuit de statuten van de Stichting is in artikel 2 het doel als volgt beschreven:

De stichting beoogt geen winst te maken en heeft ten doel de verbreiding van het evangelie met als uitgangspunt de Bijbel als Woord van God en de apostolische geloofsbelijdenis;

het ontwikkelen en aanwenden van gaven en talenten bij en van mensen die actief willen zijn bij realisatie van het doel van de stichting;
het bemoedigen van kerkelijke gemeenten;
het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
het organiseren en houden van dans- en muziekvoorstellingen en drama producties;
het coachen en trainen van vrijwilligers en deelnemers;
het houden van Bijbelstudies en andere bijeenkomsten;
het onderhouden van contacten met (kerkelijke) instellingen en organisaties;
het geven van informatie aan geïnteresseerden.

 

Activiteiten

De Stichting stelt programma’s op, inclusief (laten) schrijven van songs, choreografie, overdenkingen, en dergelijke. Er worden programma’s gemaakt voor volwassenen, jongeren en kinderen. De doelstelling van de programma’s is Gods liefde te vertellen en anderen te bemoedigen. Deze activiteit kan liggen in Nederland en daarbuiten.

Een programma wordt geleerd aan mensen van dezelfde leeftijd, die hieraan mee willen doen. Daarbij vindt de opleiding plaats door professionals zodat de deelnemers ook groeien in het gebruik van hun gaven en in geloof. Dit nemen zij weer mee naar hun thuisbasis, hetgeen een duidelijke olievlekwerking heeft. Voordat deelnemers worden toegelaten, wordt door hen een motivering opgeschreven waarom zij mee willen doen.

Het aanleren van het programma vindt op de volgende manier plaats. Er worden voorbeeldopnames gemaakt zodat deelnemers thuis kunnen studeren. Daarna wordt tijdens een opleidingsweken of – weekenden het programma verder ingestudeerd.

De deelnemers kunnen zijn: zangers, technici, dirigenten, choreografen, begeleiders, buschauffeurs, e.d.

De Stichting draagt zorg voor adressen waar concerten/optredens gegeven kunnen worden. Bij het zoeken van de adressen wordt duidelijk gezocht naar locaties waar de verbreiding van het evangelie plaats kan vinden of ondersteund wordt. Of waar bemoediging van mensen een duidelijke rol heeft.

Te denken valt aan locaties als een buurthuis, evangelisatie-campagne (al dan niet voor jongeren) van een kerkelijke gemeente of op een camping, jeugdweek, huis van bewaring, verslavingskliniek, of muziektent e.d.

Na de concerten / optredens is er ruimte voor nazorg en napraten. De deelnemers worden daarin ook getraind en geholpen om op die manier er te zijn voor de ander.

Voor 2015 -2016 staan de volgende zaken op het programma:

 • Ontwikkelen van een programma over het niet geaccepteerd zijn aan de hand van een levensverhaal.
  • Uitvoeringen in 2016.
 • Ontwikkelen van 1 programma van Dimensions Voices.
  • Uitvoeringen voorjaar en najaar 2016.
 • Ontwikkelen van 1 programma van Dimensions “Endless”. Dit gaat over de eindeloze liefde van Jezus in een wereld waarin liefde zo ver te zoeken is.
  • Uitvoeringen in de zomer en najaar van 2015.
 • Ontwikkeling van 1 programma van Dimensions Juniors “Start”. Over het maken van een nieuwe start in je leven met Jezus.
  • Uitvoeringen najaar 2015 en voorjaar 2016.
 • Verzorgen van een bijdrage bij “Opwekking 2015”
  • Mei 2015.

Het algemeen belang is gericht op de boodschap voor iedereen. Dit komt met name tot uiting in de locaties van de concerten en optredens. Er wordt niet gezocht naar veilige havens. Alle activiteiten zijn gericht op het zo goed mogelijk doorgeven van deze boodschap. In totaal zullen er in 2015 circa 40 optredens zijn en in 2016 70 concerten.

 

Financiering opbrengsten en kosten

De financiering van de activiteiten en de besteding van de gelden is als volgt.

De deelnemers betalen met name voor de kosten van overnachtingen, eten en vervoer (bij internationale tournees). In de bijdrage zijn ook de kosten van bladmuziek, de bijbehorende rechten, de kosten van het gebruik van de apparatuur voor het oefening en een kleine bijdrage voor de algemene kosten.

De programmakosten bestaan uit het schrijven van de songs, lifetracks, podiumbenodigdheden. Deze kosten worden gedekt door de opbrengsten van de concerten en optredens, na aftrek van de kosten van huur van apparatuur en de muziekrechten. De opbrengsten bestaan deels door afgesproken bijdragen van de organisatoren, deels door collectes.

Om de programma’s mogelijk te maken is er geïnvesteerd in apparatuur. Dit bedraagt circa € 10.000. Deze apparatuur dient op niet al te lange termijn te worden terugverdiend en er dient gereserveerd te worden voor uitbreiding en vervanging. Ook zijn er jaarlijks onderhoudskosten van de apparatuur. Het totaal aan verwachte kosten in verband met de apparatuur op jaarbasis zijn € 5.000.

Daarnaast zijn er de algemene kosten om het opzetten van de programma’s en de tournees te organiseren en mogelijk te maken. Deze kosten bevatten ook de kosten van de directeur die voor één dag in vast dienst is. Het totaal van de algemene kosten op jaarbasis is € 12.500.

Voor de kosten van de apparatuur en dergelijke en de algemene kosten worden naast de beperkte dekking uit de activiteiten giften gevraagd. Ook worden gevraagd voor de ontwikkeling van de diverse programma’s met een vermelding dat het overschot wordt gebruikt voor algemene doelen.

Onderstaand is een begroting voor de jaren 2015-2016 en deels 2017 in verband met de programma’s 2016 opgenomen. Tevens is een onderverdeling per jaar opgenomen.

Wat betreft de financiering is er sprake van een voorlopige regeling waarmee de eerste programma’s worden gefinancierd. Het bedrag dat hiermee gemoeid is bedraagt ongeveer € 18.000.

 

 

Bestuur en directie

Het bestuur bestaat uit de volgen de personen:

– de heer P.M. Bax                         voorzitter

– mevrouw R. Meerveld               secretaris

– de heer J.J. Unger                        penningmeester

Bij Stichting Dimensions is de heer A. Wienen benoemd als directeur.

 

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten. Wel kunnen zij onkosten indienen, waarbij het maatschappelijk verantwoorde als maximum geldt. In beginsel worden de fiscale vrijgestelde vergoedingen als maatschappelijk verantwoord maximum gezien.

De directeur is in dienst van de Stichting en heeft een vast salaris van circa € 7.500 per jaar.

De bestuursleden hebben geen andere financiële relatie met de stichting waarvoor zij een vergoeding ontvangen.

 

Vermogen

De Stichting heeft niet als doel het maken van winst. Wel zal in de eerste jaren getracht worden om een buffer in het vermogen op te bouwen. Onder andere om de investeringen in en vervangen van de apparatuur mogelijk te maken.

Het vermogen van de stichting dient groot genoeg te zijn om de vaste kosten en de producties van het volgende jaar te kunnen dragen. Op dit moment wordt het benodigd weerstandvermogen geraamd op circa € 40.000.

Het deel van het vermogen dat deze grens overstijgt wordt aangemerkt als bestemd vermogen en zal onder andere op de volgende wijze worden besteed.

 1. Het verlagen van de standaard vergoeding voor het geven van concerten of vergoeding voor deelname (niet meer kostendenkend).
 2. Het geven van gratis concerten op andere locaties dan kerken, waarbij geen of een zeer lage toegangsprijs wordt gehanteerd.
 3. Het deel laten nemen van mensen voor wie deelname de draagkracht te boven gaat.
 4. Ondersteunen van andere initiatieven die overeenkomen met de doelstelling.

Het overtollige vermogen zal bij het opmaken van de jaarrekening worden bestemd. Dit deel dient binnen 2 jaar na vaststelling te zijn gebruikt.

Er is geen bestuurslid dat meerderheid van stemmen heeft bij het bepalen van de bestemming van het vermogen.

Indien de stichting ophoudt te bestaan en er vermogen over is, zal dit worden geschonken aan een organisatie met een Anbi-status. De (gewezen) bestuurs- of directieleden hebben ook hierbij geen meerderheid in de bestemming of een aandeel in het uit te keren vermogen.